Historia Wędkarstwa w Otwocku

Zorganizowana działalność wędkarstwa w Otwocku w latach 1934 - 1950 na tle wędkarstwa polskiego

Polski Związek Wędkarski - Koło Miejskie Nr. 16 w Otwocku jest najliczniejszą organizacją społeczną działającą na terenie naszego miasta. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Zgodnie ze statutem najwyższą władzą koła jest Walne Zgromadzenie Członków, do kompetencji którego należą między innymi: wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Organizacyjne ramy życia wędkarsko - rybackiego na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego dało powołanie do życia w roku 1899 Warszawskiego Towarzystwa rybackiego. W roku 1919 przekształciło się ono w Warszawskie Towarzystwo Wędkarskie. Jego wszechstronna działalność obejmowała propagowanie sportu wędkarskiego połączonego z odpoczynkiem po pracy na świeżym powietrzu, dzierżawę wód, ich zarybianie i zwalczanie kłusownictwa. Jednym z twórców idei zrzeszenia wszystkich wędkarzy był Włodzimierz Czermiński z Warszawy. uchwalona 7 marca 1932 roku ustawa o rybołówstwie stworzyła nowe, przychylne dla wędkarstwa warunki. Aby zintegrować istniejące towarzystwa wędkarskie, W. Czermiński zainicjował zjazd zainteresowanych, na którym 29 stycznia 1933 roku w Krakowie powołano Związek sportowych Towarzystw Wędkarskich, na czele którego jako Prezes stał Włodzimierz Czermiński z Warszawy, pełniąc tę funkcję do końca istnienia ZSTW, czyli do 1949 roku, z przerwą w okresie wojny.

W tę strukturę włączone zostało powstałe w roku 1934 Towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku. Terenem działania Towarzystwa była rzeka Świder.

Towarzystwo Wędkarskie "Świder" 19 czerwca 1938 roku zostało przyjęte na członka Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich. Wybuch drugiej wojny światowej 1 września 1939 roku, a następnie okres okupacji hitlerowskiej nie przerwały społecznej działalności wędkarsko - rybackiej na rzekach polskich, co dotyczy również naszego terenu. Po zakończeniu działań wojennych w 1947 roku wznowiono działalność ZSTW. Po wyzwoleniu, już w styczniu 1945 roku z inicjatywy 32 osób - mieszkańców miasta Otwocka i okolicznych miejscowości zostało reaktywowane i ponownie zarejestrowane w ZSTW - Towarzystwo Wędkarskie "Świder". Za najważniejsze swoje zadanie pierwszy powojenny Zarząd Koła uznał podjęcie starań i zabiegów o pozyskanie terenów wodnych dla Koła Otwockiego. W rezultacie tych starań Starostwo Powiatu Warszawskiego przydzieliło Kołu następujące akweny wodne: - jezioro w Otwocku Wielkim, Łachę, "Jagodzianka", kanał Bilińskiego z dopływami, Jezioro "Duda", Jezioro "Łacha Nowowiejska", rzekę Świder w granicach województwa warszawskiego. 

W roku 1948 stan Koła liczył 170 osób. Stowarzyszenia Wędkarskie podejmują dyskusję na temat zmian organizacyjnych Towarzystw Wędkarskich działających w rejonie Warszawy. 19 marca 1950 roku odbył się założycielski Nadzwyczajny Zjazd Delegatów z całego kraju, na którym powołano Polski Związek Wędkarski. Uczestniczyło w nim 270 delegatów reprezentujących 35.000 zrzeszonych wędkarzy. W Zjeździe tym uczestniczyli również nasi delegaci. Z chwilą powstania Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Otwocku liczyło 200 członków, zaprawionych w pracy organizacyjnej i gospodarczej na rzecz wędkarstwa.

KALENDARIUM

Ważniejszych wydarzeń związanych z otwockim wędkarstwem.

Rok 1899 - powołanie Warszawskiego Towarzystwa Rybackiego. Rozpoczęcie społecznej działalności wędkarsko - rybackiej na terenie miasta Warszawy i województwa.

Rok 1919 - przekształcenie WTR w Warszawskie Towarzystwo Wędkarskie. Cel - propagowanie sportu wędkarskiego i rekreacji. 

29 styczeń 1933r. - Kraków, powołanie Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich. Prezesem zostaje Włodzimierz Czermiński z Warszawy

Rok 1934 - powstaje towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku. Teren działania wyłącznie na rzece Świder. około 25 członków.

19 czerwca 1938r. - Towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku zostaje przyjęte na członka Związku sportowych Towarzystw Wędkarskich.

Styczeń 1945r. - Z inicjatywy 32 osób, mieszkańców miasta Otwocka i okolicznych miejscowości oficjalnie zostaje reaktywowane i ponownie zarejestrowane w ZSTW - Towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku.

Luty 1945r. - pierwsze powojenne zebranie organizacyjne Towarzystwa Wędkarskiego "Świder" w Otwocku.

Rok 1946 - Starostwo Powiatu Warszawskiego przydzieliło Kołu Otwock następujące akweny: jezioro "Rokola" w Otwocku Wielkim, łachę "Jagodzianka", Kanał Bilińskiego z dopływami, jezioro "Duda", jezioro Łacha Nowowiejska, rz. Świder w granicach woj. warszawskiego. Koło liczy 76 członków.

Rok 1948 - koło liczy 170 członków. Maj - pierwsza akcja zarybienia w Kole na Łasze "Jagodzianka".

19 marca 1950r. - Założycielski Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZSTW, na którym został powołany Polski Związek Wędkarski. W momencie powstania Związek zrzeszał 30 tyś. członków w 150 kołach.

30 lipca 1950r. - odbył się I Zjazd Delegatów Kół Okręgu Warszawskiego.

Sierpień 1950r. - Pierwszy Zarząd Koła w nowej strukturze organizacyjnej.

Prezesi

Koła PZW w Otwocku

1945 - 1949 Józef Ciara

1950 - 1951 Stanisław Kołyszko

1952 - 1954 Józef Ciara

1955 - 1958 Stanisław Jedliński

1959 - 1960 Józef Ciara

1961 Stanisław Jedliński

1962 - 1965 Józef Ciara

1966 Jan Duczyński

1967 Julian Zadrożny

1968 - 1971 Jerzy Kuźmiński

1972 - 1976 Jerzy Czerwiński

1977 - 1986 Zdzisław A. Borowiecki

1987 - 1996 Józef Kobus

1997 - 2001 Grzegorz Sasin

2001 - 2012 Marek Prejs

2012 - Grzegorz Sasin

2012 - 2021 Jan Nowicki

2021 - Grzegorz Kasprowicz