WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z A W I A D O M I E N I E w dniu 01.12.2023 r.(piątek) o godz. 17:30 (w pierwszym terminie), o godz. 18:00(w drugim terminie)

Sali konferencyjnej  ZGM,  05-400 Otwock ul.Wawerska 8 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1.              Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.              Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła

3.              Wybór Komisji: Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków.

4.              Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.

5.              Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6.              Przedstawienie  sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7.              Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

8.              Przedstawienie  sprawozdania finansowego za 2022 r.

9.              Przedstawienie  sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r.

10.            Przedstawienie sprawozdania  z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

11.            Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Koła  w 2022 r.

12.            Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2024.

13.            Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2024 

14.            Dyskusja.

15.            Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Rzecznika Dyscyplinarnego Koła 

16.            Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.

17.            Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r. Upoważnienie  Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.

18.            Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

19.            Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła

20.            Wolne wnioski.

21.            Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU                                      

 

ZARZĄD KOŁA

            

 

 

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Koła, znajduje się do wglądu w siedzibie Koła, Otwock ul.Wawerska 8 , w celu uwzględnienia ewentualnych uwag lub poprawek.